Strona główna > Blog > Kwota roszczenia – co to znaczy?

Termin „roszczenie” może być rozumiany bardzo szeroko, ponieważ znajduje zastosowanie w przypadku licznych i bardzo różnorodnych zdarzeń prawnych. Nieco węższym pojęciem jest kwota roszczenia – z nim zaś zdążył zetknąć się prawdopodobnie każdy, kto kiedykolwiek dokonywał reklamacji produktu lub usługi (na przykład kurierskiej). Co właściwie oznacza ten termin? Jak ustala się kwotę roszczenia w przypadku reklamacji przesyłek kurierskich?

Czym jest roszczenie?

By zrozumieć, czym jest kwota roszczenia, konieczne będzie uprzednie przyswojenie sobie znaczenia terminu roszczenia. Pod pojęciem tym kryje się uprawnienie do żądania od danej osoby postąpienia w określony sposób. W prawie wyróżnić można wiele rodzajów roszczeń, powstających na skutek najróżniejszych zdarzeń prawnych. Wśród najbardziej rozpoznawalnych typów wymienić można na przykład roszczenie o zapłatę wynikające z zawarcia umowy sprzedaży czy roszczenie o naprawienie szkody.

Same roszczenia również mają niejednolity charakter i można je dzielić ze względu na wiele cech. Właściwościami, które mogą być kryterium podziału, mogą być na przykład:

  • przedmiot świadczenia – wyróżnia się roszczenia pieniężne i niepieniężne,
  • rodzaj obowiązku, który ma zostać spełniony – wyróżnia się roszczenia o działanie (wykonanie jakiejś czynności, na przykład uiszczenie zapłaty) i o zaniechanie (zaprzestanie wykonywania jakiejś czynności, na przykład zaśmiecania),
  • typ świadczenia – wyróżnia się roszczenia majątkowe i niemajątkowe,
  • zbywalność – wyróżnia się roszczenia niezbywalne i zbywalne (na przykład uprawnienia do wierzytelności możliwe do przekazania innej osobie lub podmiotowi).

Termin spełnienia świadczenia zależy od wielu czynników, przede wszystkim od rodzaju roszczenia (np. czy jest ono związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) i indywidualnych ustaleń między stronami. Moment, w którym przestaje obowiązywać przymus spełnienia poszczególnych roszczeń, to termin przedawnienia. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z kolei w dniu, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Co to jest kwota roszczenia?

Kwota roszczenia to inaczej należność, którą musi uregulować dana strona, by możliwe było spełnienie świadczenia. Kwota ta może być reprezentacją wartości przedmiotu sporu, części tej wartości lub dotyczyć tylko kosztów określonej usługi (na przykład przesyłki kurierskiej).

Znaczenie kwoty roszczenia w procedurze reklamacyjnej

Jeśli podmiot chce uzyskać odszkodowanie za niewykonaną lub nieprawidłowo wykonaną usługę, musi wskazać cenę, którą będzie musiał zapłacić dostawca tejże usługi. Wskazana w ten sposób kwota roszczenia musi być adekwatna do rzeczywistej wysokości szkody. Wszelkie odstępstwa, w szczególności te polegające na zawyżeniu wysokości odszkodowania, mogą zostać wykryte przez rzeczoznawcę i stanowić jedną z podstaw do negatywnego rozpatrzenia reklamacji.

Jak określić kwotę roszczenia w przypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki kurierskiej?

Kwota roszczenia odszkodowawczego wobec firmy kurierskiej nie zawsze jest prosta do ustalenia. Najłatwiej w tej kwestii mają te osoby, które dysponują dokumentacją potwierdzającą wartość przedmiotu sporu. Reklamacja usługi w takim wypadku wymaga przedłożenia odpowiednich dokumentów dowodzących wartości przesyłki (na przykład umowy sprzedaży, paragonu lub faktury). Jeżeli roszczenia związane są z niewykonaniem usługi, klient musi przedstawić dowody na to, że zlecił jej wykonanie. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat przebiegu reklamacji u przewoźników? Sprawdź, jak procedura ta wygląda w przypadku DHL Parcel: https://www.dhl.com/pl-pl/home/nasze-dywizje/parcel/dla-biznesu/obsluga/kontakt/reklamacja.html.

Niekiedy jednak określone roszczenie pieniężne dotyczące uszkodzenia, ubytku lub utraty przesyłki nie może zostać potwierdzone za pomocą dokumentów, którymi dysponuje klient. W takim przypadku konieczne będzie skorzystanie z pomocy rzeczoznawcy, który oceni wartość odszkodowania. Oprócz kwoty odszkodowania, przewoźnik obowiązany jest również oddać klientowi koszt przesyłki. To, w jaki sposób zwracany będzie koszt przewoźnego, określa art. 82 ustawy Prawo przewozowe. Mówi on, że:

  • w przypadku utraty przesyłki kwota ta zwracana jest w pełnej wysokości,
  • w przypadku ubytku – w odpowiedniej części,
  • w przypadku uszkodzenia – w wysokości odpowiadającej procentowi obniżenia wartości przesyłki wskutek uszkodzenia.

Artykuł partnera

Komentarze (0)

Zostaw komentarz